Ochrana osobních údajů

Pár slov o tom jak nakládáme s osobními údaji, které nám při využívání našich služeb poskytujete dle Článku 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016. Všechny údaje jsou v bezpečí a vaše data nikomu neprodávám. Máte právo být informováni, jaké údaje o vás evidujeme, můžete je měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním, můžete požádat o vymazání veškerých svých osobních údajů. Žádost o vymazání je možné zaslat na info@stare-casy.cz. Upozorňujeme, že zákonem vyžadované informace související s obchodními vztahy uchovávat musím.

Jsou to např.

- kontakty pro účely reklamace, vymáhání škody a podobně, 1 měsíc
- obecní úřad, 72 měsíců
- cizinecká policie, 72 měsíců
- účetnictví, 60 měsíců
- účetnictví, 120 měsíců
- směnárna, 120 měsíců
- plnění smlouvy
- oprávněný zájem (přímý marketing)
- sumární anonymní statistiky
- technické důvody

Totožnost a kontaktní údaje správce

Firma: MP Hotels s.r.o.
Sídlo: Havlíčkova 1080, 530 02 Pardubice
IČ: 289 66 015

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny:

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.
Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu. Nepředávám žádné osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mimo země, které Evropská komise označila jako nedůvěryhodné z pohledu ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu. V závislosti na účelu a právního základu zpracování daného osobního údaje. V případě, že poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v potřebné míře. V případě, že tyto údaje odmítne poskytnout, je správce oprávněn neuzavřít s daným subjektem spolupráci či jinak zabezpečit svá práva.

Cookies

Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookies je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích, ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám. Získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče. Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které společnosti slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Vyjádření ÚOOÚ k používání cooies a souhlasu s jejich ukládáním je v tomto dokumentu.

zobrazit menu